ภาษาไทย English

ออกแบบและควบคุมงานต่อสร้างเรือ - ออกแบบท่าเรือและมารีน่า
บริหารโครงการเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำ
Navis Consult Ltd., Part.

FACEBOOK